Fundacja De Primario | Statut
8
page,page-id-8,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.7.4,vc_responsive
 

Statut

Statut  Fundacji „De Primario”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „De Primario”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Demisa Pandelidisa zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Borzemską-Wiliczkiewicz w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 22/22, w dniu 14 listopada 2012 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są działania zmierzające do:

 1. inicjowania i wspierania rozwiązań służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
 2. rozwoju świadomości obywatelskiej i historycznej,
 3. popularyzacji wiedzy historycznej wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej historii najnowszej,
 4. inicjowania i wspierania rozwiązań służących rozwojowi polskiej kultury, nauki i gospodarki.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie i finansowanie szkoleń, wykładów, debat, konferencji i badań naukowych, 2. organizowanie i finansowanie działalności o charakterze wystawienniczym, wydawniczym, filmowym i multimedialnym, 3. organizowanie i finansowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji, 4. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych, 5. tworzenie programów wychowawczych i edukacyjnych, 6. doradztwo i konsultacje, 7. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi w zakresie objętym celami fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Z majątku tego przeznacza się 1000 (jeden tysiąc) złotych na cele działalności gospodarczej.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
 5. odsetek bankowych, dywidend od posiadanych akcji,
 6. dochody z działalności gospodarczej.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja może przekazać darowiznę innej organizacji, której cele są zbliżone do celów Fundacji.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 12

Dla realizacji celów Fundacji prowadzi ona działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalność gospodarczą, których przedmiotem jest:

 1. działalność nieodpłatna:

1) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, w tym zwłaszcza prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych i historycznych,

2) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

3) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,

4) Działalność bibliotek,

5) Działalność archiwów,

6) Działalność muzeów,

7) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

8) Działalność organizacji profesjonalnych,

9) Działalność pozostałych organizacji członkowskich,

10) Działalność prawnicza,

11) Działalność wspomagająca edukację,

12) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,

14) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

15) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

16) Działalność obiektów kulturalnych,

17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,,

18) Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

19) Wydawanie książek,

20) Wydawanie czasopism oraz periodyków,

21) Wydawanie nagrań dźwiękowych,

22) Wydawanie filmów i nagrań wideo,

23) Pozostała działalność wydawnicza i poligraficzna,

24) Działalność związana z projekcją filmów, rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo,

25) Działalność portali internetowych,

26) Działalność organizatorów turystyki,

27) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

28) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

29) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

30) Badanie opinii publicznej;

 1. działalność odpłatna:

1) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

2) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji;

3) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

4) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

5) Działalność obiektów kulturalnych,

6) Organizowanie imprez tematycznych i integracyjnych,

7) Działalność bibliotek,

8) Działalność archiwów,

9) Działalność muzeów,

10) Sprzedaż gotowych lub przyrządzonych samodzielnie napojów w czasie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie

oraz w lokalu Stowarzyszenia, za ceny równe poniesionym kosztom lub niższe,

11) Sprzedaż gotowych lub przyrządzonych samodzielnie posiłków w czasie imprez organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w lokalu Stowarzyszenia, za ceny równe poniesionym kosztom lub niższe,

12) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

13) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

III. działalność gospodarcza w zakresie:

– PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

– PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

– PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

– PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

– PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

– PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

– PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

– PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

– PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

– PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

– PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

– PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych

– PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych

– PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

– PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

– PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

– PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

– PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

– PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

– PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

– PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna

– PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

– PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

– PKD 58.11.Z Wydawanie książek

– PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

– PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

– PKD 58.13.Z Wydawanie gazet

– PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

– PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

– PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

– PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

– PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

– PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

– PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

– PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych

– PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

– PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

– PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

– PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

– PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

– PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

– PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

– PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

– PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

– PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

– PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

– PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

– PKD 10.52.Z Produkcja lodów

– PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

– PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

– PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

– PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

– PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

– PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

– PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

– PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

– PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

– PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

– PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

– PKD 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

– PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

– PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

– PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

– PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 1. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

Władze Fundacji

§ 13

Władzami fundacji są:

 1. a) Rada Fundacji,
 2. b) Zarząd Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z od dwóch do trzech członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Przewodniczącym Rady z mocy statutu jest Fundator. W przypadku rezygnacji Fundatora z funkcji Przewodniczącego, Rada wybiera Przewodniczącego ze swojego grona. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. b) uchwalanie regulaminów,
 5. c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 8. f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 10. Prezes Zarządu podejmuje uchwały jednoosobowo, pozostali członkowie Zarządu, pod nieobecność Prezesa Zarządu, podejmują uchwały dwuosobowo.
 11. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 12. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 20

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, a w przypadku gdy liczy on co najmniej dwie osoby – Prezes Zarządu składa jednoosobowo, a pozostali członkowie Zarządu dwuosobowo.

Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 22

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 1. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.